REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OPRAWIAMY W RAMY

 

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego "Oprawiamy w ramy"
dostępnym pod adresem: www.oprawiamywramy.pl/sklep, warunki sprzedaży oraz zakres
odpowiedzialności związanej ze sprzedażą.
Korzystanie ze sklepu internetowego "Oprawiamy w ramy" wymaga zapoznania się oraz akceptacji
poniższego Regulaminu i może się odbywać wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw
przysługujących konsumentom na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu których stosowanie jest wyłączone w umowach
zawieranych z konsumentami mają zastosowanie w zawartych umowach z przedsiębiorcami.

I. Postanowienia ogólne

Definicje:
• Sklep internetowy "Oprawiamy w ramy" to sklep firmowy, prowadzony przez
profesjonalistów, pod adresem: www.oprawiamywramy.pl/sklep.
• Sprzedawca: Pracownia Artystyczna OPRAWIAMY W RAMY Martyna Cichoń,
Mirowszczyzna 36, 46-325 Rudniki, NIP: 576-15-77-454, REGON: 360393644,
tel.: 692–821-422, e-mail: biuro@oprawiamywramy.pl. Biuro obsługi klienta znajduje się
pod adresem , ul. Gajowicka 95, 53-321 Wrocław.
• Towar – ramy, ramki i listwy dostępne w sklepie internetowym znajdujące się w aktualnej
ofercie sprzedażowej Sprzedawcy;
• Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2. Nazwy producentów i marki fabryczne Towarów należą do ich właścicieli i prezentowane są na
stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptacji jego
postanowień i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
7. Wszystkie formaty ramek, ram, listew w sklepie internetowym "Oprawiamy w ramy" podawane są
jako wewnętrzne, chyba, że Sprzedawca wyraźnie zaznacza inaczej. Wymiar wewnętrzny oznacza
format obrazka, zdjęcia, itp., który pasuje do światła (środka) ramki.

II. Składanie zamówienia

1. Użytkownik może składać zamówienie przez Sklep internetowy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
2. Zamówienia składane telefonicznie nie będą realizowane.
3. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz
telefonu przez Użytkownika. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, jak również
w przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, wynikającym z wyłącznej winy
Użytkownika, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niewysyłania towaru.
4. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dostaje potwierdzenie na wskazany adres e-mail, że
zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz otrzymuje indywidualny identyfikator, który będzie
dotyczył złożonego zamówienia.
5. Przy złożeniu zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności. W
przypadku wybranych Towarów Sprzedawca poinformuje Użytkownika o możliwości wyłączenia
niektórych form dostawy (np. zbyt duży format ramy).
6. Użytkownik składający zamówienie niestandardowe lub indywidualne (np. wykonanie ramki, ram o
własnych specyficznych wymiarach, dokonanie wyboru własnego projektu galerii, multigalerii,
zmiana formatu passe – partout) zobowiązany jest wcześniej skontaktować się ze Sprzedawcą (pod
numerem telefonu 692-821-422 lub e-mail: biuro@oprawiamywramy.pl) celem przedstawienia
szczegółów zamówienia i możliwości wykonania zamówienia przez Sprzedawcę. W razie braku
kontaktu Sprzedawca nie ma możliwości realizacji zamówienia i nastąpi zwrot zapłaty.
7. Cena towaru uwidoczniona na stronie sklepu internetowego "Oprawiamy w ramy" jest wiążąca w
chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie
powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie
zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w dniach i godzinach roboczych, według kolejności ich
zgłoszenia.
2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą wpływu i zaksięgowania środków na konto
Sprzedawcy,
b) w przypadku zamówień płatnych w systemie PayU – z chwilą wpływu i zaksięgowania środków na
konto Sprzedawcy

3. Szacowany czas realizacji zamówienia wynosi od 24 godzin do 14 dni roboczych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do jednorazowego wydłużenia czasu realizacji zamówienia, związanego z
niespodziewanymi trudnościami.
4. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których
brakuje numeru telefonu lub adresu e-mail. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
5. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówień o utrudnionym lub niemożliwym stopniu
wykonania towaru.
6. Przy wybraniu przez Użytkownika opcji płatności – płatne z góry, w razie braku płatności w terminie
7 dni od dnia zamówienia, Sprzedawcy przysługuje prawo anulowania zamówienia.
7. Sprzedawca zrealizuje zamówienie jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u
dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Użytkownik
jest informowany o stanie zamówienia. Użytkownik ma możliwość zadecydowania o sposobie jego
realizacji w ciągu 5 dni roboczych od poinformowania go przez Sprzedawcę – częściowa realizacja,
wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia. Jeśli Użytkownik nie przekaże
Sprzedawcy decyzji w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie anulowane.
8. Użytkownik może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji
zamówienia. Użytkownik w razie anulowania zamówienia po czasie ich realizacji przez Sprzedawcę
zobowiązany jest do zapłaty wszelkich kosztów poczynionych przez Sprzedawcę. W szczególności
dotyczy to wyrobów, które są realizowane na zamówienie, a które są już w etapie produkcji.
9. Sprzedawca nie udziela Użytkownikowi gwarancji na zakupione towary i ponosi odpowiedzialność
wyłącznie w granicach przewidzianych przepisami prawa. Rękojmia w stosunkach z podmiotami nie
będącymi konsumentami jest wyłączona w granicach przewidzianych prawem.
10. Użytkownik w razie rezygnacji z zamówienia, które już zostało wysłane, ponosi wszelkie koszty
poczynione przez Sprzedawcę.
11. W przypadku produktów na zamówienie indywidualne Sprzedawca informuje, że tolerancja
wymiarów może wynieś do 2 mm.
12. Zamówione produkty są dostarczane do Użytkowników za pośrednictwem firmy kurierskiej pod
adres wskazany w formularzu zamówienia.
13. Do każdego zamówienia wystawiamy fakturę VAT lub paragon.
14. Faktura VAT jest wystawiana nie później niż 7. dnia od momentu dostawy towaru lub wykonania
usługi. Zamiana paragonu na fakturę VAT jest możliwa w powyższym terminie.
15. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób.
16. Dostawa towaru odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
17. Dostawa do krajów Unii Europejskiej jest możliwa po indywidualnym ustaleniu jej warunków
poprzez kontakt Użytkownika ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazanym
w tytule e-maila oznaczeniem tematu jako „zapytanie co do możliwości dostawy do UE”.

IV. Koszty przesyłki

1. Koszt przesyłki uzależniony jest od wartości zamówienia, wielkości i wagi towaru, materiałów
użytych do opakowania i zabezpieczenia towaru, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju
docelowego.
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.
3. Koszt przesyłki pokrywa Użytkownik, chyba, że Sprzedawca wskaże inaczej.
4. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia chyba, że przy produkcie znajduje
się opis: „dostawa gratis”.
V. Czas dostawy
1. Czas w jakim Użytkownik otrzyma zamówione towary to czas realizacji oraz przewidywany czas
dostawy.
2. Standardowy czas realizacji zamówienia trwa 3 – 14 dni roboczych, o zmianie czasu realizacji bądź
niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest telefonicznie bądź drogą
elektroniczną.
3. Przy dużym natężeniu zamówień w okresie świątecznym czas realizacji zamówienia może zostać
wydłużony o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego.
4. Czas realizacji zamówień niestandardowych może trwać do 14 dni roboczych.
5. Termin osobistego odbioru przesyłek uzgadnia się indywidualnie ze Sprzedającym.
6. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.
7. Przesyłki dostarczane firmą kurierską: czas dostawy 1- 2 dni roboczych.
8. Sprzedawca informuje, że nie ma wpływu na ewentualne opóźnienia lub nieprawidłowości w
dostawie dokonywanej przez firmę kurierską.

VI. Płatności

1. Wszystkie ceny zawierają podatek od towarów i usług VAT. Cena podana przy każdym towarze jest
wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelewem bankowym na konto sklepu.
b) w systemie płatności Przelewy24: należność pobierana jest w w chwili złożenia zamówienia
c) gotówką lub kartą przy odbiorze

3. W przypadku większych zamówień Sprzedawca ma prawo do wydłużenia czasu realizacji
zamówienia o czym poinformuje wcześniej Kupującego.
4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko w systemie PayU lub przelewem bankowym
po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedającym.
5. W wypadku braku wpłaty za zamówiony towar w terminie 7 dni od dnia zamówienia i braku
kontaktu z Użytkownikiem, Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo do anulowania zamówienia.
6. Wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą tzw. zamówienia indywidualne, płatne są tylko i
wyłącznie z góry.

VII. Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i ubytków na towarze, powstałych podczas dostawy lub
skierowania reklamacji bezpośrednio do Sprzedawcy, Użytkownik powinien odesłać wadliwy produkt
pod adres podany przez Sprzedawcę. Powyższe prawo przysługuje Użytkownikowi w terminie 15 lat
od dnia otrzymania uszkodzonego towaru.
2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z prawem pocztowym roszczenie z tytułu nienależytego
wykonania usługi pocztowej wygasa wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że
ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej nie dające się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził
po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia przesyłki zgłosił operatorowi
pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w
czasie między przyjęciem przesyłki przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a
jej doręczeniem adresatowi.
3. W związku z ust. 2 Sprzedawca informuje, że w razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub
ubytków Użytkownik powinien sporządzić w obecności kuriera przesyłki odpowiedni protokół, który
będzie zawierał prawdziwe dane oraz zostanie sporządzony zgodnie ze stanem faktycznym. Brak
zgłoszenia zastrzeżeń w przewidzianym prawnie terminie lub brak sporządzenia protokołu może
powodować wygaśnięcie roszczeń kierowanych przez Użytkownika do Sprzedawcy.Crossroads pharmacy sells medications
4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia.
5. Po uznaniu reklamacji Sprzedawca prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie
będzie możliwe, Sprzedawca zwróci Użytkownikowi pieniądze. Zwrot wpłaconych pieniędzy
dokonany zostanie na rachunek bankowy Użytkownika.
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca zwraca Użytkownikowi koszty, związane z
odesłaniem towaru reklamowanego.
7. W razie stwierdzenia przez dostawcę uszkodzenia towaru w wyniku nienależytego wykonania
dostawy, Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za uszkodzenia towaru.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, od dnia otrzymania
przesyłki, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”, przysługuje
konsumentowi bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem:
– dodatkowych kosztów poniesionych przez Kupującego, który wybrał sposób dostarczenia rzeczy
inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę
– bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, gdy przedmiot
świadczenia stanowi rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub
służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od
umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył
Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni,
od dnia w którym odstąpił od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez
Konsumenta dowodu jej odesłania.
6. Formularz odstąpienia przez Konsumenta od umowy, jest zawarty w wiadomości e-mail, którą
Kupujący otrzyma od Sprzedającego po dokonaniu zakupu, dotyczącą zamówionego towaru.
7. W celu skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, należy poprawnie wypełniony
formularz przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@oprawiamywramy.pl

IX. Odpowiedzialność Stron

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest
niezgodny z umową.
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się,
że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy
okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez
kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego
przeznaczenia towaru.
3. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w
chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym
przez kupującego.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za towar, jeżeli kolor dostarczonego towaru może
nieznacznie odbiegać od kolorów widocznych na zdjęciach ze względu na ustawienia indywidualne
monitorów, odcień, usłojenie, chłonność użytego drewna.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ramki, ramy i inne podobne towary, które
Użytkownik sam postanowi malować, ozdabiać itp.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli dostarczony przez Użytkownika materiał zawiera
usterki, ubytki, błędy poprzedniego wykonawcy.
7. Jeżeli Użytkownik zwraca się o wykonanie usługi polegającej na wymianie części materiału (np.
szyba, rama), w razie nie zastrzeżenia sobie zwrotu wymienionych części – komponentów, części –
komponenty te są usuwane przez Sprzedawcę.

X. Ochrona danych osobowych Klientów

1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez
niego w Sklepie Internetowym w procesie składania zamówienia w celach związanych z realizacją
usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się
będzie na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do
momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą, a w przypadku braku takiego
odwołania, przez okres 15 lat.
2. Administratorem danych osobowych Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu
realizacji zamówienia. Brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych uniemożliwia
świadczenie przez Sprzedawcę usług oraz dokonywanie przez Użytkownika zakupów w Sklepie
Internetowym.
4. Sprzedawca powierza przetwarzanie danych osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usługi tj. w
szczególności firmy przesyłkowe. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się
wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
5. Sprzedawca informuje, że Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich
poprawiania zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt b RODO. Każdy Użytkownik ma prawdo do informacji na
temat swoich danych zgromadzonych w Sklepie Internetowym, jak i prawo do korekty, zablokowania
i usunięcia tych danych. Użytkownik ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
w dowolny momencie, na podstawie art. 13 ust. 2 pkt c RODO, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
7. Pozostałe zapisy o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika zostały przedstawione w
Polityce Prywatności, która znajduje się również w serwisie www.oprawiamywramy.pl

XI. Postanowienia końcowe

1. Zmiana Regulaminu nastąpi w przypadku zmiany obowiązywania przepisów prawa oraz orzeczeń
sądu.

2. Zmiana Regulaminu nie może powodować negatywnych skutków po stronie Użytkownika, o
istotnej zmianie Regulaminu Sprzedawca każdorazowo poinformuje mailowo Użytkowników
będących konsumentami, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
3. Użytkownik ponosi ryzyko podania adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w
szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego
faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane
zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu
Użytkownika, przejęciami haseł przez Osoby Trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika
wirusami.
5. 5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych
sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady
dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych
(miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów oraz pod następującymi adresami internetowymi:
a) https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
b) https://uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych w związku z zawarciem, wykonaniem,
rozwiązaniem, unieważnieniem umowy, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, jest sąd wykonania umowy.